10 zasad dobrego murowania zaprawami do klinkieru

Tradycyjne elewacje z klinkieru cieszą się bardzo dużą popularnością zarówno wśród wykonawców, jak i architektów. Wynika to z niepowtarzalnych walorów dekoracyjnych okładzin ceramicznych, które dają niemal nieograniczone możliwości kształtowania zewnętrznego wyglądu domu.

Za wytrzymałość klinkierowej elewacji odpowiada przede wszystkim właściwy dobór materiałów oraz solidne wykonanie, które wymaga przestrzegania kilku zasad sztuki murarskiej. Na przykładzie systemu zapraw do klinkieru V.O.R. z trasem Tubag firmy quick-mix, pokażemy jak stworzyć trwale estetyczną elewację ceramiczną.

Najpełniejszy system zapraw

System zapraw V.O.R. z trasem Tubag to najpełniejszy zestaw produktów do murowania z cegieł klinkierowych z jednoczesnym fugowaniem. Różne właściwości fizyczne cegieł, w szczególności nasiąkliwość, stały się podstawą do stworzenia czterech rodzajów zapraw. W przypadku murowania z ekstremalnie nasiąkliwych cegieł klinkierowych, powyżej 10 %, należy zastosować zaprawę VK Plus T, która gwarantuje wysoką przyczepność, odporność na gwałtowne opady oraz zapobiega wysychaniu czy odparzaniu fugi.

Zaprawa VK 01 T dedykowana jest do cegieł mocno nasiąkliwych, od 8 % do 10%. Z uwagi na swoją dobrą przyczepność, w efekcie jej zastosowania, otrzymamy szczelną i wytrzymałą spoinę. VM 01 T to kolejna propozycja w ramach systemu V.O.R., przeznaczona do murowania cegieł o średniej nasiąkliwości, od 3% do 8%. Gamę produktów uzupełnia zaprawa VZ 01 T do murowania z jednoczesnym fugowaniem mało nasiąkliwych cegieł (od 2% do 5%). Jej specjalnie dobrana receptura zapobiega „pływaniu cegły”, a zawartość wilgoci w fasadzie regulowana jest przez otwarte dyfuzyjne spoiny.

System zapraw V.O.R. z trasem Tubag. Zaprawy: VK Plus T, VK 01 T, VM 01 T, VZ 01 T.
Foto. quick-mix

Zawarty w produktach firmy quick-mix tras Tubag minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów i zapewnia bardzo wysoką szczelność spoiny przy wysokiej paroprzepuszczalności muru.

Jak się przygotować czyli kilka zasad wstępnych

Paleta kolorów.
Fot. quick-mix

W celu zapewnienia prawidłowego wiązania zapraw, prace powinny być przeprowadzane w temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Dla zachowania wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne oraz wahania temperaturowe, przygotowując zaprawę murarską, należy ściśle stosować się do zaleceń producenta. Dotyczy to w szczególności wody zarobowej, której ilość powinna być restrykcyjnie przestrzegana, jak również dodawania jakichkolwiek domieszek. Gwarantuje to zachowanie charakterystycznych dla zaprawy cech, a co za tym idzie, zapobiegnie niepożądanym skurczom oraz jej wykruszaniu w przyszłości.

Niezmiernie ważnym elementem, który pozwoli zapobiegać występowaniu wykwitów jest odpowiednie zabezpieczenie cegieł przed zawilgoceniem. Składowanie cegieł na paletach i stosowanie osłony przed opadami przyczyni się do zachowania ich właściwej charakterystycznej nasiąkliwości i pozwoli na należyte związanie zaprawy.

Przed przystąpieniem do murowania konieczne jest wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na fundamencie. W tym celu układa się folię lub izolację bitumiczną, która zabezpieczy mur przed kapilarnym podciąganiem wody z podłoża i powstawaniem zanieczyszczeń.

W trakcie murowania

Wysoko wyspecjalizowane zaprawy V.O.R. z trasem Tubag firmy quick-mix obniżają koszty i ułatwiają pracę z cegłami klinkierowymi, dzięki możliwości zastosowania jednego i tego samego produktu, zarówno do murowania, jak i fugowania. W sytuacji, gdy obydwie czynności wykonywane są równocześnie, przygotowaną zaprawę nanosi się na całą powierzchnię cegły, zgodnie z zasadami murowania „na pełne spoiny”.

Profilowanie fugi powinno nastąpić we właściwym momencie, który wyznaczyć można za pomocą tzw. „testu kciuka” – wówczas woda zawarta w zaprawie nie powinna brudzić skóry.

W sytuacji gdy zdecydujemy się na przeprowadzenie murowania i spoinowania w osobnych cyklach, ważne jest by pamiętać o pozostawieniu przestrzeni na spoinę, o głębokości ok. 1,5 cm.

Podczas prac wykonawczych należy zwrócić szczególną uwagę na elementy, które w większym stopniu narażone są na oddziaływanie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak narożniki. W tym przypadku zaprawa powinna być odpowiednio zagęszczona, co zapobiegnie nadmiernej eksploatacji tych miejsc.

Końcowym etapem prac wykonawczych jest zabezpieczenie murowanego elementu przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym słońcem. Mur powinien być osłonięty przez 28 dni folią lub plandeką, w sposób umożliwiający swobodną wentylację, w celu odpowiedniego wyschnięcia i trwałego związania zaprawy.

10 zasad dobrego murowania zaprawami do klinkieru firmy quick-mix

1. Dobierz właściwy rodzaj zaprawy w odniesieniu do nasiąkliwości cegły.

2. Zabezpiecz cegły, z których będziesz murował, przed zawilgoceniem.

3. Przygotowując zaprawę, stosuj się ściśle do instrukcji stosowania.

4. Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatków ani domieszek.

5. Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacji poziomej – zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiem wilgoci.

6. Prowadź prace w optymalnych warunkach (od +5 °C do +30 °C), przerywając je natychmiast w razie wystąpienia opadów atmosferycznych.

7. Gotowa spoina powinna być zlicowana z cegłą w sposób uniemożliwiający zaleganie wody, lodu i śniegu.

8. Murując i fugując w jednym cyklu – pamiętaj, że profilowanie fugi powinno nastąpić we właściwym momencie (pomoże Ci w tym tzw. test kciuka). Murując i fugując w osobnych cyklach, podczas murowania pozostaw na spoinę przestrzeń o głębokości min. 1,5 cm.

9. W należyty sposób zagęszczaj spoinę w narożach.

10. Przerywając prace, ZAWSZE pozostaw murowany element zabezpieczony przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem, okrywając go folią. Pamiętaj jednak, aby folia umożliwiała swobodną wentylację murowanego elementu. Po zakończeniu prac chroń w podobny sposób gotowy element co najmniej 28 dni.

Murowanie zaprawami do klinkieru firmy quick-mix
Fot. quick-mix

Ceny:

  • Zaprawa do klinkieru z trasem Tubag VK Plus T: od 29,50 zł / 25 kg
  • Zaprawa do klinkieru z trasem Tubag VK 01 T: od 21,60 zł / 25 kg
  • Zaprawa do klinkieru z trasem Tubag VM 01 T: 19,50 zł / 25 kg
  • Zaprawa do klinkieru z trasem Tubag VZ 01 T: od 28,20 zł / 25 kg

Producent: quick-mix Sp. z o.o., www.quick-mix.pl

Leave a Reply